Handshake

Корисна алатка за семејни бизниси

Во животот често пати наидуваме на компликации, како во личните така и во деловните односи. Во случај на семејните фирми, договорот на акционерите претставува одлична алатка за ублажување на ризиците.

Семејниот бизнис претставува место каде проблемите во личните и деловните односи можат да се поклопат. Нарушувањето на личните односи помеѓу членовите на семејството е вознемирувачко, а тоа скоро секогаш влијае на работењето на бизнисот.

Од друга страна пак, несогласувањата во рамките на бизнисот исто така предизвикуваат нарушување на личниот однос помеѓу поединците, што доведува до нерешливи спорови. Затоа, акционерскиот договор е одлично средство со кое се утврдува начинот на кој ќе се решат потенцијалните проблеми помеѓу членовите на семејството кои би можеле да влијаат врз бизнисот. Ваквиот договор не е само комерцијално разумен потег за компанијата, туку и утеха за поединечните акционери.

Додека многу одредби со кои се регулира односот помеѓу акционерите и друштвото можат да бидат содржани во деловниот статут, постојат ситуации и прашања кои подобро се опфатени со акционерски договор. Предноста на документирање на одредбите во договорот за акционери е во тоа што тие остануваат доверливи и приватни.

Акционерски Договор

Акционерскиот договор соодветно се справува со оние прашања кои акционерите не сакаат да бидат јавни или кои не се соодветни за во деловниот статут. Една од најважните заштитни мерки на акционерскиот договор е тоа што интересите на малцинството акционери не подлежат на предрасуда од страна на мнозинството акционери. Ова често пати се јавува во форма на листа на задржани работи од кои секоја бара едногласност или поддршка од мнозинство на акционери пред превземање на предложениот чекор. Овие задржани работи најчесто вклучуваат: ограничување на прашањето за понатамошни акции за да се обезбеди акциите на акционерите да не се разредуваат без нивна согласност; забрана за располагање со имотот на фирмата; позајмување повеќе средтва од одреден износ.

  

Што се треба да вклучува акционерскиот договор?

Прашањата за кои треба да размислуваат семејните бизниси вклучуваат:

  • Дали да постои ограничување на преносот на акции на сопружниците на семејните членови, така што во случај на развод акциите се враќаат во сопственост на крвната линија?
  • Дали откако ќе почине акционер останатите акционери имаат можност да ги купаат неговите акции?
  • Доколку компанијата се реши за понатамошно издавање на акции, дали сите акционери имаат право на пропорционална основа за купување од новата емисија, со цел да избегнат разредување на акциите?
  • Дали секој акционер ќе има право на глас при назначување директор, или тоа право ќе биде резервирано само за акционерите кои поседуваат одреден процент на акции?
  • Дали да има ограничување на распределбата и дивидендна политика?
  • Дали да постои механизам за разрешавање на ситуации кои дошле до “ќор сокак” и каков да биде тој?
  • Доколку мнозинството акционери сакаат да ја продадат фирмата на трето лице, дали и останатите акционери треба да ги продадат своите акции под истите услови?
  • Дали да постои рестриктивен договор со кој ќе се спречи конкурентноста на акционер кој заминува од фирмата и каков да биде тој?

Овие прашања треба да се разгледаат и дискутираат од страна на акционерите, така што доколку се случи незамисливото, сите страни ќе бидат третирани согласно постигнатиот договор. Еден добро подготвен акционерски договор може да го спречи распаѓањето на деловниот однос кој влијае врз личните односи и обратно, да спречи личните несогласувања негативно да влијаат врз работењето на семејниот бизнис.

Повеќе за конференцијата ->